Estakada MA-470 w ciągu autostrady A1 w miejscowości Knurów

Zakres inwestycji

Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686

Lokalizacja

Knurów, Polska

Klient

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Katowice

Zakres projektowy

Ekspertyza górnicza. Inwentaryzacja stanu technicznego i ekspertyza techniczna urządzeń dylatacyjnych. Projekt budowlany oraz wykonawczy wymiany urządzeń dylatacyjnych w osiach podpór nr 2 i 5. Projekt budowlany oraz wykonawczy wymiany i rektyfikacji łożysk w części ciągłej estakady przebiegającej nad torami kolejowymi. Koordynacja międzybranżowa. Projekt budowlany i wykonawczy nowej przewiązki autostradowej.

Partnerzy

CADmost, WLC Inżynierowie

Status

Prace budowlane w roku 2022.

Opis projektu

Estakada została zaprojektowana jako konstrukcja płytowo – belkowa, zespolona (dźwigary stalowe i współpracująca płyta żelbetowa), w której 15 przęseł jest swobodnie podpartych, a 4 przęsła w układzie ciągłym. Dźwigary oparte są za pośrednictwem łożysk garnkowych na żelbetowych przyczółkach i filarach słupowych, posadowionych pośrednio na palach wierconych. Całkowita długość konstrukcji nośnej między skrajnymi osiami podparcia wynosi 824,00 m. Pomiędzy przęsłami swobodnie podpartymi zastosowano modułowe urządzenia dylatacyjne. Rozwiązanie takie przyjęto ze względu na posadowienie obiektu na terenach szkód górniczych.

Ze względu stan techniczny urządzeń dylatacyjnych oraz uciążliwy hałas powodowany pojazdami przejeżdżającymi po zdegradowanych urządzeniach zdecydowano o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych. W 2020 roku wykonano inwentaryzację stanu technicznego urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk. Opracowano ekspertyzę górniczą określającą wpływ dokonanej i perspektywicznej eksploatacji górniczej na deformacje terenu i obiektu. Zaprojektowano wymianę 2 szt. kompletnych urządzeń dylatacyjnych oraz naprawę pozostałych urządzeń w zakresie łożyskowania belek trawersowych.

W partnerstwie z biurem projektowym CADmost opracowano dokumentację techniczną wymiany urządzeń dylatacyjnych w osiach podpór nr 2 i 5 oraz wymiany i rektyfikacji łożysk w osiach podpór nr 16 i 18. Projekt zakładał skucie płyty na odcinku umożliwiającym wydobycie awaryjnych urządzeń, a następnie wstawienie nowych, uzupełnienie zbrojenia, zabetonowanie, wykonanie izolacji oraz nawierzchni.

W ramach dalszej modernizacji obiektu, zredukowano hałas poprzez zastosowanie dodatkowych osłon akustycznych dla urządzeń dylatacyjnych oraz zainstalowano pomosty dostępowe ułatwiające kontrolę stanu technicznego obiektu.