loader image

Wiadukt drogowy nad linią kolejową w Dąbrowie Niemodlińskiej

Zakres inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132.

Lokalizacja

Dąbrowa Niemodlińska k. Opola, Polska

Klient

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Opole

Zakres projektowy

Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy

Rozpiętość przęsła

41,6 m

Szerokość obiektu

13,9 m

Partnerzy

Drosystem, WLC Inżynierowie

Status

Obiekt ukończony

Opis projektu

Zaprojektowano stalowy wiadukt w formie łuku Langera o rozpiętości przęsła 41,6 m oraz skosie 42o. Potrzeba utrzymania ruchu drogowego oraz kolejowego w trakcie budowy, a także perspektywiczne plany poprowadzenia dwujezdniowej drogi klasy S zadecydowały o lokalizacji nowego wiaduktu równolegle do istniejącego. Dodatkowym wymogiem było znaczne podniesienie niwelety z uwagi na zwiększenie skrajni pionowej nad torami kolejowymi. Wiadukt zaprojektowano w pełni przy wykorzystaniu narzędzi BIM, co znacznie ułatwiło proces geometrycznego dowiązania obiektu do układu istniejącej drogi oraz etapowania konstrukcji umożliwiającego nieprzerwany ruch drogowy i kolejowy.

Ustrój nośny wiaduktu to dwa stalowe dźwigary główne o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości, połączone stalowymi poprzecznicami współpracującymi z płytą żelbetową, wsparte na łożyskach garnkowych na żelbetowych przyczółkach. Wszystkie elementy stalowe od spodniej strony wiaduktu zostały zaprojektowane ze stali trudnordzewiejącej, tak aby zminimalizować zabiegi utrzymaniowe konstrukcji w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.

Estakada dojazdowa dla terminalu promowego w Świnoujściu

Zakres inwestycji

Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Lokalizacja

Terminal promowy w Świnoujściu, Polska

Klient

Zarząd Portów Miejskich Szczecin i Świnoujście S.A

Zakres projektowy

Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy

Rozpiętości przęseł

35 + 50,1 + 41 + 40 + 28 = 194,1 m

Szerokość obiektu

9,4 m

Partnerzy

Antea Polska S.A., WLC Inżynierowie

Status

Obiekt ukończony

Opis projektu

Zaprojektowana estakada będzie służyła do bezpośredniego przeprowadzania ruchu kołowego między istniejącym placem manewrowym przy stanowisku promowym nr 5, a projektowanym zewnętrznym placem postojowym przy ulicy Duńskiej. Obiekt ukształtowano w planie w łuku o promieniu 245 m, a w profilu w łuku pionowym o promieniu 800 m zakończonym odcinkami prostymi o nachyleniu 9%.

Ustrój nośny o schemacie pięcioprzęsłowej belki ciągłej składa się z dwóch dźwigarów blachownicowych o zmiennej wysokości w rozstawie 5,0 m zespolonych z żelbetową płytą pomostu. W strefach podpór pośrednich, po spodniej stronie dźwigarów, zastosowano zespolenie z dodatkowymi płytami żelbetowymi co umożliwiło znacząco zredukować ciężar stali konstrukcyjnej oraz w konsekwencji pozwoliło na sprawny montaż konstrukcji nad torami PKP przy wykorzystaniu dźwigów kołowych.

Kładki pieszo-rowerowe Biberbrugg-Chaltenboden

Zakres inwestycji

Konkurs na projekt ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,1 km między Biberbrugg a Chaltenboden.

Lokalizacja

Biberbrugg, Szwajcaria

Klient

Kanton Schwyz

Zakres projektowy

Projekt koncepcyjny

Rozpiętości przęseł

Obiekt 1:  18+20+20+70+20+20+18 = 186 m

Obiekt 2: 18+20+20+20+18 = 96 m

Obiekt 3: 18+9×20+18 = 216 m

Obiekt 4: 18+18+20+20+20+18+18 = 132 m

Szerokość obiektu

4,0 m

Partnerzy

Sto Procent Architekci, Equi Bridges

i Aschwanden & Partner

Status

3-cie miejsce w konkursie

Opis projektu

Celem konkursu projektowego było opracowanie rozwiązania technicznego dla ponad 1,1-kilometrowej ścieżki dla rowerów i pieszych biegnącej wzdłuż istniejącej czteropasmowej drogi kantonalnej między Biberbrugg a Chaltenboden. Ze względu na bardzo trudne ukształtowanie terenu, strome zbocza, istniejące konstrukcje oporowe, mosty/galerie i rzekę, trzeba było zaprojektować cztery kładki pieszo-rowerowe o długościach 186 m, 96 m, 216 m i 132 m. Mając na uwadze bardzo ograniczony dostęp do miejsca budowy oraz ogólnie bardzo trudne warunki budowy, projekt został opracowany z myślą o jak największym wykorzystaniu systemów modułowych i prefabrykacji. Wszystkie mosty zostały zaprojektowane z przęsłami o typowych rozpiętościach 20 m dla przęseł pośrednich i 18 m dla przęseł skrajnych. Konstrukcja nośna została zaprojektowana w formie pojedyńczego prefabrykowanego dźwigara skrzynkowego z betonu sprężonego i betonowej płyty pomostowej wykonywanej na miejscu. W projekcie przewidziano monolityczne, wykonywane na miejscu, połączenie pomiędzy dźwigarami i podporami.

Aby uniknąć podpór w rzece, główne przęsło nurtowe musiało mieć minimum 70 m długości. W związku z tym przęsło nurtowe wraz z dwoma przęsłami przyległymi zaprojektowano jako stalowe, skrzynkowe, zespolone z betonową płytą pomostową. Ponadto w przęśle nurtowym zastosowano dolne cięgna wzmacniające dźwigar skrzynkowy i zapewniające wymaganą sztywność.

Kładka dla pieszych z klatką schodową do peronu tramwajowego

Zakres inwestycji

Budowa lekkiej kolei elektrycznej wzdłuż 3 obwodnicy Kopenhagi, w oparciu o porozumienie rządu duńskiego, regionu stołecznego Danii i 11 gmin (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj).

Lokalizacja

Buddinge, Gladsaxe, Denkmark

Klient

Hovedstadens Letbane

Zakres projektowy

Projekt wykonawczy

Rozpiętości przęseł

Kładka: 5,98 m + 11,75 m

Schody: 5,73 m + 7,61 m

Szerokość obiektu

2,8 m

Partnerzy

Tyréns, Ramboll

Status

Obiekt w trakcie budowy

Opis projektu

Estakada MA-470 w ciągu autostrady A1 w miejscowości Knurów

Zakres inwestycji

Wymiana urządzeń dylatacyjnych oraz wymiana i rektyfikacja łożysk estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686

Lokalizacja

Knurów, Polska

Klient

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Katowice

Zakres projektowy

Ekspertyza górnicza. Inwentaryzacja stanu technicznego i ekspertyza techniczna urządzeń dylatacyjnych. Projekt budowlany oraz wykonawczy wymiany urządzeń dylatacyjnych w osiach podpór nr 2 i 5. Projekt budowlany oraz wykonawczy wymiany i rektyfikacji łożysk w części ciągłej estakady przebiegającej nad torami kolejowymi. Koordynacja międzybranżowa. Projekt budowlany i wykonawczy nowej przewiązki autostradowej.

Partnerzy

CADmost, WLC Inżynierowie

Status

Prace budowlane w roku 2022.

Opis projektu

Estakada została zaprojektowana jako konstrukcja płytowo – belkowa, zespolona (dźwigary stalowe i współpracująca płyta żelbetowa), w której 15 przęseł jest swobodnie podpartych, a 4 przęsła w układzie ciągłym. Dźwigary oparte są za pośrednictwem łożysk garnkowych na żelbetowych przyczółkach i filarach słupowych, posadowionych pośrednio na palach wierconych. Całkowita długość konstrukcji nośnej między skrajnymi osiami podparcia wynosi 824,00 m. Pomiędzy przęsłami swobodnie podpartymi zastosowano modułowe urządzenia dylatacyjne. Rozwiązanie takie przyjęto ze względu na posadowienie obiektu na terenach szkód górniczych.

Ze względu stan techniczny urządzeń dylatacyjnych oraz uciążliwy hałas powodowany pojazdami przejeżdżającymi po zdegradowanych urządzeniach zdecydowano o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych. W 2020 roku wykonano inwentaryzację stanu technicznego urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk. Opracowano ekspertyzę górniczą określającą wpływ dokonanej i perspektywicznej eksploatacji górniczej na deformacje terenu i obiektu. Zaprojektowano wymianę 2 szt. kompletnych urządzeń dylatacyjnych oraz naprawę pozostałych urządzeń w zakresie łożyskowania belek trawersowych.

W partnerstwie z biurem projektowym CADmost opracowano dokumentację techniczną wymiany urządzeń dylatacyjnych w osiach podpór nr 2 i 5 oraz wymiany i rektyfikacji łożysk w osiach podpór nr 16 i 18. Projekt zakładał skucie płyty na odcinku umożliwiającym wydobycie awaryjnych urządzeń, a następnie wstawienie nowych, uzupełnienie zbrojenia, zabetonowanie, wykonanie izolacji oraz nawierzchni.

W ramach dalszej modernizacji obiektu, zredukowano hałas poprzez zastosowanie dodatkowych osłon akustycznych dla urządzeń dylatacyjnych oraz zainstalowano pomosty dostępowe ułatwiające kontrolę stanu technicznego obiektu.

Wiadukt Broadmeadow, Malahide, Irlandia

Zakres inwestycji

Lokalizacja

Malahide, Dublin, Irlandia

Klient

Irish Rail

Zakres projektowy

Ocena nośności i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji.

Rozpiętości przęseł

2 x 12,90 m + 8 x 15,85 m + 2 x 12,9 m

(długość 178,40 m)

Szerokość obiektu

9,00 m

Partnerzy

Irish Rail

Status

Obiekt w eksploatacji

Opis projektu

Projekt obejmował deterministyczną ocenę nośności oraz opracowanie zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji obiektu. W roku 2009 obiekt doznał awarii na skutek rozmycia gruntu pod jedną z podpór mostu, co doprowadziło do zniszczenia tej podpory oraz dwóch przyległych swobodnie podpartych przęseł. W konsekwencji tej awarii, przeprowadzono szczegółowe studia i analizy, obejmujące min. oceny nośności, testy materiałowe, modelowanie fizyczne i numeryczne, mające na celu określenie stopnia bezpieczeństwa obiektu. Zrealizowany projekt obejmował usystematyzowaną i krytyczną analizę materiałów i opracowań zgromadzonych w wyniku tych działań oraz opracowanie na ich podstawie zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji obiektu, niezbędnych działań utrzymaniowych i remontowych.

Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Nettą w Augustowie

Zakres inwestycji

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Lokalizacja

Augustów, Polska

Klient

Gmina Miasto Augustów

Zakres projektowy

Projekt koncepcyjny

Rozpiętości przęseł

27 + 27 + 27 + 54 + 27 = 162 m

Szerokość obiektu

Zmienna, ok. 6-7 m

Partnerzy

Sto Procent Architekci

Status

Wyróżnienie I stopnia. Obiekt niezrealizowany.

Opis projektu

Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w miejscu, gdzie Netta wypływa z jeziora Necko, nowych ciągów komunikacyjnych łączących ją z pobliską plażą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki.

Kładka nad ujściem Netty została zaprojektowana jako konstrukcja ciągłą wieloprzęsłowa o dźwigarach stalowych skrzynkowych i pomoście w formie stalowej płyty ortotropowej. Dźwigary główne przęseł znajdujących się nad ujściem rzeki do jeziora Niecko zostały zaprojektowane w formie łukowej, przy czym łuki w części przęseł znajdują się ponad, a w części pod poziomem kładki.

Kładki nad wejściami do przystani wodnych zostały zaprojektowane jako konstrukcje stalowe o przekroju z jednym dźwigarem skrzynkowym ze wspornikami i płytą ortotropową.

Dom jednorodzinny

Zakres inwestycji

Konstrukcja domu jednorodzinnego z garażem

Lokalizacja

Konstancin, Polska

Klient

Klient prywatny

Zakres projektowy

Projekt budowlany oraz wykonawczy

Powierzchnia

331 m2

Partnerzy

Sto Procent Architekci

Status

Obiekt ukończony

Opis projektu

Awangardowa bryła budynku wyróżniająca się licznymi przewieszeniami kondygnacji pietra, dużymi powierzchniami przeszklonymi oraz przestronnymi wnętrzami wymagała niestandardowego podejścia do konstrukcji obiektu. Zdecydowano się na wykorzystanie technologii mieszanej – tradycyjnej murowanej oraz żelbetowej przy licznym wykorzystaniu stalowych elementów podpierających stropy. Zaawansowana analiza konstrukcji oraz optymalne wykorzystanie zalet technologii umożliwiły zrealizowanie śmiałej wizji architektonicznej.

Dom jednorodzinny

Zakres inwestycji

Konstrukcja domu jednorodzinnego z garażem

Lokalizacja

Wrocław, Polska

Klient

Klient prywatny

Zakres projektowy

Projekt budowlany

Powierzchnia

270 m2

Partnerzy

Sto Procent Architekci

Status

Pozwolenie na budowę

Opis projektu

Nowoczesna bryła budynku charakteryzująca się skomplikowaną geometrią, dużymi powierzchniami przeszklonymi wymagała niestandardowego podejścia do konstrukcji obiektu. Obiekt zaprojektowano w technologii mieszanej – tradycyjnej murowanej oraz żelbetowej przy licznym wykorzystaniu stalowych elementów podpierających stropy. Zaawansowana analiza konstrukcji oraz optymalne wykorzystanie zalet technologii umożliwiły zrealizowanie śmiałej wizji architektonicznej.