Wiadukt drogowy nad linią kolejową w Dąbrowie Niemodlińskiej

Zakres inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132.

Lokalizacja

Dąbrowa Niemodlińska k. Opola, Polska

Klient

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Opole

Zakres projektowy

Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy

Rozpiętość przęsła

41,6 m

Szerokość obiektu

13,9 m

Partnerzy

Drosystem, WLC Inżynierowie

Status

Obiekt ukończony

Opis projektu

Zaprojektowano stalowy wiadukt w formie łuku Langera o rozpiętości przęsła 41,6 m oraz skosie 42o. Potrzeba utrzymania ruchu drogowego oraz kolejowego w trakcie budowy, a także perspektywiczne plany poprowadzenia dwujezdniowej drogi klasy S zadecydowały o lokalizacji nowego wiaduktu równolegle do istniejącego. Dodatkowym wymogiem było znaczne podniesienie niwelety z uwagi na zwiększenie skrajni pionowej nad torami kolejowymi. Wiadukt zaprojektowano w pełni przy wykorzystaniu narzędzi BIM, co znacznie ułatwiło proces geometrycznego dowiązania obiektu do układu istniejącej drogi oraz etapowania konstrukcji umożliwiającego nieprzerwany ruch drogowy i kolejowy.

Ustrój nośny wiaduktu to dwa stalowe dźwigary główne o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości, połączone stalowymi poprzecznicami współpracującymi z płytą żelbetową, wsparte na łożyskach garnkowych na żelbetowych przyczółkach. Wszystkie elementy stalowe od spodniej strony wiaduktu zostały zaprojektowane ze stali trudnordzewiejącej, tak aby zminimalizować zabiegi utrzymaniowe konstrukcji w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.